Tingimused ja privaatsuspoliitika


TINGIMUSED JA KORD

Käesolevas dokumendis sätestatud tingimused ja kord on mõeldud peamiseks raamistikuks, andes taotlejatele, osalejatele ja huvitatud osapooltele juhiseid Prototroni tööprotsessi kohta.

 

1. TAOTLUSVOORUDE AJAKAVA

1.1. Ideede esitamine jaguneb taotlusvoorudeks ja toimub tavapäraselt kaks korda aastas kevadvoorus ja sügivoorus. Prototronil jätab endale õiguse muuta kuupäevi vastavalt oma vajadustele ja võimalustele. Ideed võetakse vastu vähemalt üks kuu enne vastava vooru tähtaega. Avalduse esitamise vorm suletakse kell 23:59 taotluse esitamise viimasel päeval.

 

2. TAOTLEMINE

2.1. Prototronile saavad oma ideed esitada kõik Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud või ettevõtted, sõltumata soost, vanusest, rahvusest, usutunnistusest, haridusest või tööst. Taotlejate suhtes ei tohi olla diskrimineerimist ning ideede vastuvõtmise otsused tehakse üksnes ideede kriteeriumite analüüsi alusel.

2.1.1. Taotluses esitatav idee peab omama tehnoloogiliselt uudset ja kestlikku lahendust, vähemalt kaheliikmelist meeskonda selle elluviimiseks, reaalset turupotentsiaali, rahvusvahelist kasvupotentsiaali ning läbimõeldud ärikontseptsiooni. 

2.1.2.Prototron ei võta vastu taotlusi ettevõtetelt, mis eelnevalt on saanud toetusi või investeeringuid rohkem kui 10 000 eurot. Samuti ei võeta vastu taotlusi ettevõtetelt, kelle kumulatiivne käive on taotluse esitamise ajaks suurem kui 2000 eurot.

2.2. Taotlus tuleb täita elektrooniliselt veebipõhises taotlusvormis F6S veebilehel.

2.3. Arvesse võetakse ainult taotlusi, mis on vormistatud korrektselt, asjakohaselt, arusaadavalt ning millel on kõik taotlusele esitatavad nõuded täidetud. Prototron jätab endale õiguse loobuda taotluse vastuvõtmisest kui taotlus on ilmselgelt põhjendamatu, asjakohatu või arusaamatu.

2.4. Kogu Prototroni taotlusvooruga seotud ametlik informatsioon avaldatakse Prototroni veebilehel kui ka F6S lehel. 

2.5. Taotluse esitamisega kinnitab taotluse esitaja, et juhul, kui ta saab Prototroni programmi vastuvõetud, osaleb tema meeskonna vähemalt üks esindaja Prototroni programmi vastavate etappide kohustuslikel üritustel nende toimumiskohas:
2.5.1. Avaüritus ja MVP koolitus TOP40 nimekirja pääsenud meeskondade jaoks;
2.5.2. IP koolitus ja juriidika koolitus ning Mentorpäev TOP20 nimekirja pääsenud meeskondade jaoks;
2.5.3. Esinemiskoolitus, ainult TOP10 nimekirja pääsenud meeskondade jaoks;
2.5.4. Pitch Competition, ainult TOP10 nimekirja pääsenud meeskondade jaoks;

2.6. Taotluse esitaja kinnitab, et juhul, kui ta saab Prototroni poolt rahastuse, on ta kohustatud:
2.6.1. andma Prototroni meeskonnale infot oma rahastuse saanud idee arengust (sh, käive, töötajate arv, klientide arv, kaasatud investeeringud jne.);
2.6.2. avalikes esinemistes (sh pressiteadetes, artiklites, esinemistel jne.) teavitama avalikkust, et idee arendamist toetab Prototron;
2.6.3. lisama Prototroni logo ettevõtte veebilehele, sotsiaalmeedia kontodele, investoritele mõeldud materjalidele (one-pager, two-pager, esitlus jne.) prinditud materjalidele ja teistele avalikuks kasutamiseks mõeldud materjalidele. Nõue on kehtiv 5 aasta jooksul peale rahastuse saamise lepingu sõlmimist;

2.7. Prototroni rahastuse saajate seast valib Statup Inkubaator (teadus- ja ärilinnak Tehnopol) meeskonnad, kes saavad osaleda nende programmis.

2.8  Prototroni rahastuse saamisel kantakse toetusraha üle ainult Eestis asutatud ettevõtte Swedbank AS-i arvelduskontole.

 

3. HINDAMINE

3.1. Hindajad, mentorid ja eksperdid hindavad Prototronile esitatud ideid järgmiste kriteeriumite järgi:

  1. Idee tehnoloogiline uudsus ja kestlikkus – idee on tehnoloogilisest seisukohast innovaatiline ja toetab nii keskkonna kui ka ühiskonna jätkusuutlikkust.
  2. Meeskonna tugev pädevus – meeskonnal on ideede elluviimiseks piisavalt teadmisi ja oskusi.
  3. Prototüübi turupotentsiaal – pakutav toote prototüüp on turul konkurentsivõimeline, s.t toote vastu on turul vajadus, huvi ja nõudlus olemas.
  4. Rahvusvaheline kasvupotentsiaal – toote vastu on huvi ka välisriikides.
  5. Läbimõeldud ärikontseptsioon – meeskonnal on olemas kindel strateegia, kuidas ettevõte saavutab oma sihid ja eesmärgid.

 

3.2. Hindamise kord
3.2.1. Taotlused vaatavad läbi ja hindavad Prototroni hindajad, mentorid ja eksperdid. Rahastatavate ideede kindlakstegemise protsess jaguneb etapidesse:

  • Esimene etapp – taotluste kogumine ja nende hindamine, mille järgselt valitakse välja TOP40 meeskonda, kelle ideed liiguvad edasi järgmisesse etappi.
  • Teine etapp – valitud TOP40 meeskonnale korraldatakse koolitus, kus käsitletakse turusobivust, tootearendust, prototüüpimist. Pärast koolitust meeskondade poolt esitatud detailsema idee kirjelduse põhjal valitakse välja TOP20 meeskonda, kes liiguvad edasi järgmisesse etappi. 
  • Kolmas etapp – valitud TOP20 meeskonnale korraldatakse erinevaid seminare ja meeskonnad osalevad mentorpäeval, kus nad saavad professionaalset ja isiklikku nõustamist oma idee elluviimiseks. Mentorpäeva mentoritelt saadud tagasiside põhjal valitakse TOP10 meeskonda, kes liiguvad edasi järgmisesse etappi.
  • Neljas etapp – valitud TOP10 meeskonda osalevad koolitustel, eesmärgiga valmistada meeskonnad ette oma idee esitlemiseks viimases etapis.
  • Viies etapp – Pitch Competition žürii ees, kes teeb lõppotsuse võitjate ja rahastamise osas.

3.2.2. Taotluste hindajate, mentorite ja ekspertide otsused on lõplikud ja ei kuulu vaidlustamisele.

3.2.3. Žürii poolt rahastuse vääriliseks hinnatud meeskonnad saavad rahastuse žürii poolt otsustatud suuruses. Lisaks on võimalik võita Prototroni partnerite poolt välja pandud eriauhindu.

3.2.4. Prototronil on õigus muuta hindamise korda. Uusim hindamise kord avaldatakse Pototroni veebilehel enne iga vooru algust.

 

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Prototron on kindlalt pühendunud teie isikuandmete (“Isikuandmete”) ja mitte-isiklike andmete kaitsmisele. Käesolevas dokumendis (privaatsuspoliitikas) kirjeldatakse, kuidas Prototron MTÜ (meie) kogub, kasutab ja avaldab isikuandmeid ning milliseid samme me astume selliste isikuandmete kaitseks Prototroni veebisaidil http://prototron.ee (veebisait) pakkudes ja selle kaudu teenuseid osutades (teenused).

Kui teie viibite Prototroni veebisaidil, olete meie veebilehe kaudu taotluse esitanud või võtnud meiega ühendust, siis teie poolt edastatavaid isikuandmeid töötleb Prototron MTÜ (80343910), kelle registrijärgne aadress on Teaduspargi tn 6/1 Mustamäe linnaosa, Tallinn Harju maakond 12618.

 

1. Isikuandmed

Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust. Isikuandmeteks ei saa nimetada sellist infot, mille kaudu ei saa isikut tuvastada ehk andmeid, millest isiku identiteet on eemaldatud (anonüümsed andmed).

2. Milliseid isikuandmeid kogume?

Andmete kategooriad, mida Prototron kogub ning töötleb on järgmised:

2.1. Isiku tuvastamise andmed, nt nimi, sünniaeg.

2.2. Kontaktandmed, nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress.

2.3. Sotsiaalmeedia profiil kajastatud isikuandmeid.

2.4. Ametialased andmed, nt Sinu andmed hariduse või Sinu ametialase karjääri kohta.

2.5. Suhtlusandmed, nt visuaalsed ja/või audio salvestused, mida kogutakse siis kui Sa külastad Prototroni poolt korraldatud üritusi, sündmusi, ärikohtumisi või messe või kui Sa suhtled Prototroniga e-posti, sõnumite ning teiste suhtlusmehhanismide kaudu, nt sotsiaalmeedia või osaled tagasiside või rahulolu küsitlustes või uuringutes.

2.6. IP-aadressi infosüsteemide kasutamisel, infosüsteemi turvalisuse tagamise ja teenuse kasutustingimustega vastavuse tagamise eesmärgil.

2.7. Prototroni tegevusega ja teenustega seotud andmed, nt lepingute täitmine või täitmata jätmine, sooritatud tehingud, esitatud avaldused, päringud ja kaebused.

3. Miks ja millal me Sinu isikuandmeid kogume?

3.1.Põhjused, miks isikuandmeid kogume võivad olla, kuid mitte ainult, järgnevad:
3.1.1. Sotsiaalmeedias sinu profiili, tingimusel, et oled märkinud Prototroni Facebooki lehe endale meeldivaks. Seda selleks, et edastada Sinu uudisvoogu Prototroni tegemiste kohta uudiseid. Samuti töötleb Prototron Sinu sotsiaalmeedia profiili kui kasutad Prototron Instant Personal Assistant (PIPA).
3.1.2. Andmeid, mida saame kolmandatelt osapooltelt nagu avalikud registrid (näiteks kinnistusraamat, maksuamet või äriregister), kui see on vajalik lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks, selline andmete töötlemine on ettenähtud õigusaktiga või on andmete töötlemise aluseks Sinu nõusolek.
3.1.3. Kui võtad meiega ühendust, sh saadad meile e-kirja (nt meediapäring, teabenõue, selgitustaotlus vms) või helistad meile, et Sulle vastata. Pöördumistest telefoni teel võime avalda kokkuvõtted isikustamata kujul. Telefonikõnesid Prototron ei salvesta.
3.1.4. Taotluse vormil (one-pager, two-pager, esitlused) esitatud andmeid, selleks, et hinnata Prototronile esitatud ideed ja selgitada välja rahastuse saaja. Andmeid, mida taotlemisega seotud taotlusvorm ette ei näe, küsime Sinult nõusoleku alusel. Saadud isikuandmeid andmeid kasutab Prototron taotlemise paremaks, läbipaistvamaks ja kiiremaks menetlemiseks ning edaspidiste tegevuste paremaks välja töötamiseks statistilisel eesmärgil ja isikustamata kujul.
3.1.5. Olukorras, kus jagamist nõuab õigusakt või õigustoiming.
3.1.6. Muudes lepingutes, osas, milles see on vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.
3.1.7 Turundustegevustes, mis võivad kaasneda infopäevade, ürituste, messidel osalemise, külastuste, välisvisiitide, kontaktreiside vms Prototroni tegevuste turundamisega (edaspidi kõik koos üritused), kus registreerime Sinu osalemist registreerimislehel või fotografeerime või filmime Sind mõnel eelnimetatud üritusel. Üritusi jäädvustame eesmärgiga teavitada Sind ja teisi isikuid uudiskirja või sotsiaalmeeida vahendusel enda tegevustest.

3.2. Prototron töötleb Sinu isikuandmeid nii vähe kui võimalik. Sinu isikuandmeid ei hoita kauem, kui töötlemiseks vajalik. Teie isikuandmeid töödeldakse meie kontoris Tallinnas.

4. Isikuandmete kaitse

4.1. Me rakendame Teie isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või õigusvastase hävitamise või juhusliku kadumise, muutmise, loata avaldamise või juurdepääsu ja igasuguse õigusvastase töötlemise eest asjakohaseid korralduslikke, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemehhanisme. Me kasutame Meie kasutatavad arvutid asuvad turvalises keskkonnas, millele on piiratud juurdepääs. Teie isikuandmetele on juurdepääs ainult seda vajavatel töötajatel.

5. Isikuandmete avaldamine

5.1. Me avaldame Teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma Teie eelneva nõusolekuta üksnes juhul, kui see on sätestatud käesolevates privaatsuspõhimõtetes või seaduses. Me ei müü, rendi ega vaheta Teie isikuandmeid. Juriidilise kohustuse täitmisel, lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel taotleja soovil, taotleja nõusolekul või Prototroni õigustatud õigustatud huvil võib Prototron edastada ja avalikustada Sinu andmeid:
5.1.1. volitatud töötlejatele lepinguliste kohustuste täitmisel;
5.1.2. koostööpartneritele (nt eel-hindajad, mentorid, ekspertkogu ja investorid);
5.1.3. järelevalveasutustele;
5.1.4. Prototroni poolt volitatud töötajatele (nt juristid, audiitorid, raamatupidajad);
5.1.5. volitatud töötlejatele, Sinu andmete töötlemiseks otseturunduses, kui Sa oled andud selleks vastava nõusoleku;
5.1.6  Prototroni kui mittetulundusühingu liikmetega.

6. Teie õigused

6.1. Seadusega nõutavas ulatuses on Teil õigus:
6.1.1. saada teavet Teie isikuandmete kohta, mida me töötleme;
6.1.2. paluda meil parandada vead Teie isikuandmetes ja esitada vastuväiteid;
6.1.3. paluda meil peatada või lõpetada Teie isikuandmete töötlemine, avaldamine või neile juurdepääsu lubamine või kustutada või sulgeda Teie isikuandmed, mille töötlemine ei ole seaduse kohaselt lubatud;
6.1.4. pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

6.2. Kui te soovite teada, milliseid andmeid on teie kohta kogutud, võtke meiega ühendust info@prototron.ee.

6.3. Prototron jätab endale õiguse loobuda teie isikuandmete kustutamisest, peatamisest või lõpetamisest, üksnes nendel juhtudel, kui isikuandmete töötlemise jätkamine on vajalik lepingute täitmiseks või on seadusega ette nähtud.

7. Isikuandmete säilitamine

7.1. Me säilitame Teie isikuandmeid üksnes niikaua kui asjaomaste kogutud isikuandmete puhul vajalik ja niikaua kui seadusega nõutav, kuid mitte rohkem, kui 7 aastat isikuandmete kogumise hetkest.

7.2. Kui te soovite oma isikuandmeid kustutada, peate meid sellest teavitama, võttes meiega ühendust e-posti kaudu info@prototron.ee. Teie konto ja isikuandmed kustutatakse niipea kui praktiliselt võimalik, ent tavaliselt 5 tööpäeva jooksul, kuid varundatud andmete puhul võib see võtta veidi kauem.

8. Kontakt

Kui Teil on seoses käesolevate privaatsuspõhimõtete või Teie isikuandmete töötlemisega küsimusi, kommentaare, pretensioone või nõudeid, võite meiega ühendust võtta aadressil: Teaduspargi tn 6/1 Mustamäe linnaosa, Tallinn Harju maakond 12618, info@prototron.ee.