Tingimused ja privaatsuspoliitika – jah, see on lugemiseks :)


Tingimused ja kord

Käesolevas dokumendis sätestatud tingimused ja kord on mõeldud peamiseks raamistikuks, andes taotlejatele, osalejatele ja huvitatud osapooltele juhiseid Prototroni tööprotsessi kohta.

 1. Taotlusvoorude ajakava

Ideede esitamine jaguneb taotlusvoorudeks ja toimub tavapäraselt kaks korda aastas kevadvoorus ja sügivoorus. Prototronil jätab endale õiguse muuta kuupäevi vastavalt oma vajadustele ja võimalustele. Ideed võetakse vastu vähemalt kolm kuud enne vastava vooru tähtaega. Avalduse esitamise vorm suletakse kell 23.59 taotluse esitamise viimasel päeval.

 1. Taotlemine

2.1. Igaüks võib esitada Prototronile oma idee, sõltumata tema soost, vanusest, rahvusest, kodakondsusest, usutunnistusest, haridusest või tööst. Taotlejate suhtes ei tohi olla diskrimineerimist ning ideede vastuvõtmise otsused tehakse üksnes ideede kriteeriumite analüüsi alusel.

2.2. Taotluse tuleb täita elektrooniliselt veebipõhises taotlusvormis prototron.ee veebilehel (edaspidid: Veebilehel) või Facebook chatbot Pipa kaudu.

2.3. Arvesse võetakse ainult taotlusi, mis on vormistatud korrektselt, asjakohaselt, arusaadavalt ning millel on kõik taotlusele esitatavad nõuded täidetud. Prototron jätab endale õiguse loobuda taotluse vastuvõtmisest kui taotlus on ilmselgelt põhjendamatu, asjakohatu või arusaamatu.

2.4. Kogu Prototroni taotlusvooruga seotud ametlik informatsioon avaldatakse Veebilehel.

2.5. Taotluse esitaja taotluse esitamisega kinnitab, et juhul, kui ta saab Prototroni programmi vastuvõetud, osaleb tema meeskonna vähemalt üks esindaja Prototroni programmi vastavate etappide kohustuslikes üritustes:
2.5.1. Seminar, TOP40 nimekirjja pääsenud meeskondade jaoks;
2.5.2. Mentorpäev, ainult TOP20 nimekirjja pääsenud meeskondade jaoks;
2.5.3. Esinemiskoolitus, ainult TOP10 nimekirjja pääsenud meeskondade jaoks;
2.5.4. Ekspertkogu, ainult TOP10 nimekirjja pääsenud meeskondade jaoks;
2.5.5. Final Pitch, ainult TOP10 nimekirjja pääsenud meeskondade jaoks;

2.6. Taotluse esitaja kinnitab, et juhul, kui ta saab Prototroni poolt rahastuse, on ta kohustatud:
2.6.1. andma Prototroni meeskonnale infot oma rahastuse saanud idee arengust (sh, käive, töötajate arv, klientide arv, kaasatud investeeringud jne.);
2.6.2. avalikes esinemistes (sh pressiteadetes, artiklites, esinemistel jne.) teavitama avalikkust, et idee arendamist toetab Prototron;
2.6.3. lisama Prototroni logo ettevõtte veebilehele, sotsiaalmeediakontodele, investoritele mõeldud materjalidele (one-pager, two-pager, esitlus jne.) prinditud materjalidele ja teistele avalikuks kasutamiseks mõeldud materjalidele. Nõue on kehtiv 5 aasta jooksul peale rahastuse saamise lepingu sõlmimist;

2.7. Juhul, kui taotleja saab Prototroni poolt rahastuse, on tal õigus siseneda koostöölepingu alusel Tallinna Teaduspark Tehnopol inkubaatorisse, millest esimesed 6 kuud on tasuta.

2.8  Prototroni rahastuse saamisel kantakse toetusraha üle ainult taotleja Swedbank AS-i arvelduskontole.

 1. Hindamine

3.1. Eelhindajad, mentorid ja Ekpertkogu hindavad Prototronile esitatud ideid järgmiste kriteeriumite järgi:

 1. Idee tehnoloogiline uudsus – idee on tehnoloogilisest seisukohast uus, originaalne ja/või ebatavaline.
 2. Meeskonna tugev pädevus – meeskonnal on ideede elluviimiseks piisavalt teadmisi ja oskusi.
 3. Prototüübi turupotentsiaal – pakutav toote prototüüp on turul konkurentsivõimeline, s.t toode vastu on turul vajadus, huvi ja nõudlus olemas.
 4. Rahvusvaheline kasvupotentsiaal – toode vastu on huvi ka välisriikides.
 5. Läbimõeldud ärikontseptsioon – meeskonnal on olemas kindel strateegia, kuidas ettevõte saavutab oma sihid ja eesmärgid.

 

3.2. Hindamise kord
3.2.1. Taotlused vaatavad läbi ja hindavad Prototroni hindajad, mentorid ja eksperdid. Rahastatavate ideede kindlakstegemise protsess jaguneb etapidesse.
3.2.2. Taotluste hindajate, komisjoni, mentorite ja ekspertkogu otsused on lõplikud ja ei kuulu vaidlustamisele.
3.2.3 Esimese etapi käigus esitatud taotlused vaatavad läbi Prototroni eelhindajad ja valivad välja TOP40 meeskonda, s.t 40 meeskonda, kelle ideed lähevad järgmisele etapile. Valitud meeskonnade jaoks korraldatakse seminar, kus käsitletakse finatseerimisvõimalusi, intellektuaalomandit, prototüüpimist ning müüki ja antakse nõu investordokumendi (2-pager) koostamiseks.
3.2.4. Teise etapi käigus koostatud investordokumentide (2-pager) põhjal valitakse kolmanda etappi TOP20 meeskoda. Valitud kakskümend meeskonda osalevad mentorpäeval, kus saavad professionaalset ja isikliku nõustamist oma idee elluviimiseks.
3.2.5. Kolmas etapp toimub mentoripäeva lõpus, mille käigus valitakse TOP10 meeskonda, kes hiljem osalevad pitchi- ja meediasuhtluse koolituses. See valmistab meeskonnad ette ideede lõplikuks esitlemiseks Ekspertkogu ees, kes teeb lõppotsuse võitjate ja rahastamise osas.
3.2.6. Ekspertkogu poolt rahastuse vääriliseks hinnatud meeskonnad saavad rahastuse Ekspertkogu poolt otsustatud suuruses, 6-kuulise inkubatsiooni Tehnopoli Inkubaatoris, advokaadibüroo Hedman Partnersi poolt eelnevalt kokkulepitud mahus juriidilist nõustamist ning võimalusel lisaboonused Prototroni partneritelt.
3.2.7. Prototronil on õigus muuta hindamismenetlust. Uusim kinnitatud hindamisprotsessi käik kuulutatakse välja enne iga vooru algust.

 

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Prototron on kindlalt pühendunud teie isikuandmete (“Isikuandmete”) ja mitte-isiklike andmete kaitsmisele. Käesolevas dokumendis (privaatsuspoliitikas) kirjeldatakse, kuidas Prototron MTÜ (meie) kogub, kasutab ja avaldab isikuandmeid ning milliseid samme me astume selliste isikuandmete kaitseks Prototroni veebisaidil http://prototron.ee (veebisait) pakkudes ja selle kaudu teenuseid osutades (teenused).

Kui teie viibite Prototroni veebisaidil, olete meie veebilehe kaudu taotluse esitanud või võtnud meiega ühendust, siis teie poolt edastatavaid isikuandmeid töötleb Prototron MTÜ (80343910), kelle registrijärgne aadress on Teaduspargi tn 6/1 Mustamäe linnaosa, Tallinn Harju maakond 12618.

 

 1. Isikuandmed

Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust. Isikuandmeteks ei saa nimetada sellist infot, mille kaudu ei saa isikut tuvastada ehk andmeid, millest isiku identiteet on eemaldatud (anonüümsed andmed).

 

 1. Milliseid isikuandmeid kogume?

Andmete kategooriad, mida Prototron kogub ning töötleb on järgmised:

2.1. Isiku tuvastamise andmed, nt nimi, sünniaeg.

2.2. Kontaktandmed, nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress.

2.3. Sotsiaalmeedia profiil kajastatud isikuandmeid.

2.4. Ametialased andmed, nt Sinu andmed hariduse või Sinu ametialase karjääri kohta.

2.5. Suhtlusandmed, nt visuaalsed ja/või audio salvestused, mida kogutakse siis kui Sa külastad Prototroni poolt korraldatud üritusi, sündmusi, ärikohtumisi või messe või kui Sa suhtled Prototroniga e-posti, sõnumite ning teiste suhtlusmehhanismide kaudu, nt sotsiaalmeedia või osaled tagasiside või rahulolu küsitlustes või uuringutes.

2.6. IP-aadressi infosüsteemide kasutamisel, infosüsteemi turvalisuse tagamise ja teenuse kasutustingimustega vastavuse tagamise eesmärgil.

2.7. Prototroni tegevusega ja teenustega seotud andmed, nt lepingute täitmine või täitmata jätmine, sooritatud tehingud, esitatud avaldused, päringud ja kaebused.

 

 1. Miks ja millal me Sinu isikuandmeid kogume?

3.1.Põhjused, miks isikuandmeid kogume võivad olla, kuid mitte ainult, järgnevad:
3.1.1. Sotsiaalmeedias sinu profiili, tingimusel, et oled märkinud Prototroni Facebooki lehe endale meeldivaks. Seda selleks, et edastada Sinu uudisvoogu Prototroni tegemiste kohta uudiseid. Samuti töötleb Prototron Sinu sotsiaalmeedia profiili kui kasutad Prototron Instant Personal Assistant (PIPA).
3.1.2. Andmeid, mida saame kolmandatelt osapooltelt nagu avalikud registrid (näiteks kinnistusraamat, maksuamet või äriregister), kui see on vajalik lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks, selline andmete töötlemine on ettenähtud õigusaktiga või on andmete töötlemise aluseks Sinu nõusolek.
3.1.3. Kui võtad meiega ühendust, sh saadad meile e-kirja (nt meediapäring, teabenõue, selgitustaotlus vms) või helistad meile, et Sulle vastata. Pöördumistest telefoni teel võime avalda kokkuvõtted isikustamata kujul. Telefonikõnesid Prototron ei salvesta.
3.1.4. Taotluse vormil (one-pager, two-pager, esitlused) esitatud andmeid, selleks, et hinnata Prototronile esitatud ideed ja selgitada välja rahastuse saaja. Andmeid, mida taotlemisega seotud taotlusvorm ette ei näe, küsime Sinult nõusoleku alusel. Saadud isikuandmeid andmeid kasutab Prototron taotlemise paremaks, läbipaistvamaks ja kiiremaks menetlemiseks ning edaspidiste tegevuste paremaks välja töötamiseks statistilisel eesmärgil ja isikustamata kujul.
3.1.5. Olukorras, kus jagamist nõuab õigusakt või õigustoiming.
3.1.6. Muudes lepingutes, osas, milles see on vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.
3.1.7 Turundustegevustes, mis võivad kaasneda infopäevade, ürituste, messidel osalemise, külastuste, välisvisiitide, kontaktreiside vms Prototroni tegevuste turundamisega (edaspidi kõik koos üritused), kus registreerime Sinu osalemist registreerimislehel või fotografeerime või filmime Sind mõnel eelnimetatud üritusel. Üritusi jäädvustame eesmärgiga teavitada Sind ja teisi isikuid uudiskirja või sotsiaalmeeida vahendusel enda tegevustest.

3.2. Prototron töötleb Sinu isikuandmeid nii vähe kui võimalik. Sinu isikuandmeid ei hoita kauem, kui töötlemiseks vajalik. Teie isikuandmeid töödeldakse meie kontoris Tallinnas.

 1. Isikuandmete kaitse

4.1. Me rakendame Teie isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või õigusvastase hävitamise või juhusliku kadumise, muutmise, loata avaldamise või juurdepääsu ja igasuguse õigusvastase töötlemise eest asjakohaseid korralduslikke, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemehhanisme. Me kasutame Meie kasutatavad arvutid asuvad turvalises keskkonnas, millele on piiratud juurdepääs. Teie isikuandmetele on juurdepääs ainult seda vajavatel töötajatel.

 

 1. Isikuandmete avaldamine

5.1. Me avaldame Teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma Teie eelneva nõusolekuta üksnes juhul, kui see on sätestatud käesolevates privaatsuspõhimõtetes või seaduses. Me ei müü, rendi ega vaheta Teie isikuandmeid. Juriidilise kohustuse täitmisel, lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel taotleja soovil, taotleja nõusolekul või Prototroni õigustatud õigustatud huvil võib Prototron edastada ja avalikustada Sinu andmeid:
5.1.1. volitatud töötlejatele lepinguliste kohustuste täitmisel;
5.1.2. koostööpartneritele (nt eel-hindajad, mentorid, ekspertkogu ja investorid);
5.1.3. järelevalveasutustele;
5.1.4. Prototroni poolt volitatud töötajatele (nt juristid, audiitorid, raamatupidajad);
5.1.5. volitatud töötlejatele, Sinu andmete töötlemiseks otseturunduses, kui Sa oled andud selleks vastava nõusoleku;
5.1.6  Prototroni kui mittetulundusühingu liikmetega.

 

 1. Teie õigused

6.1. Seadusega nõutavas ulatuses on Teil õigus:
6.1.1. saada teavet Teie isikuandmete kohta, mida me töötleme;
6.1.2. paluda meil parandada vead Teie isikuandmetes ja esitada vastuväiteid;
6.1.3. paluda meil peatada või lõpetada Teie isikuandmete töötlemine, avaldamine või neile juurdepääsu lubamine või kustutada või sulgeda Teie isikuandmed, mille töötlemine ei ole seaduse kohaselt lubatud;
6.1.4. pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

6.2. Kui te soovite teada, milliseid andmeid on teie kohta kogutud, võtke meiega ühendust info@prototron.ee.

6.3. Prototron jätab endale õiguse loobuda teie isikuandmete kustutamisest, peatamisest või lõpetamisest, üksnes nendel juhtudel, kui isikuandmete töötlemise jätkamine on vajalik lepingute täitmiseks või on seadusega ette nähtud.

 

 1. Isikuandmete säilitamine

7.1. Me säilitame Teie isikuandmeid üksnes niikaua kui asjaomaste kogutud isikuandmete puhul vajalik ja niikaua kui seadusega nõutav, kuid mitte rohkem, kui 7 aastat isikuandmete kogumise hetkest.

7.2. Kui te soovite oma isikuandmeid kustutada, peate meid sellest teavitama, võttes meiega ühendust e-posti kaudu info@prototron.ee. Teie konto ja isikuandmed kustutatakse niipea kui praktiliselt võimalik, ent tavaliselt 5 tööpäeva jooksul, kuid varundatud andmete puhul võib see võtta veidi kauem.

 

 1. Kontakt

Kui Teil on seoses käesolevate privaatsuspõhimõtete või Teie isikuandmete töötlemisega küsimusi, kommentaare, pretensioone või nõudeid, võite meiega ühendust võtta aadressil: Teaduspargi tn 6/1 Mustamäe linnaosa, Tallinn Harju maakond 12618, info@prototron.ee.